Mobbing w pracy – co warto wiedzieć?

Mobbing w pracy – co warto wiedzieć?

Podejmując zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie lub odczuwając podczas wykonywania obowiązków zawodowych nękanie i prześladowanie ze strony przełożonego trzeba wiedzieć jak sobie z tym poradzić. Mobbing w pracy – co warto wiedzieć, aby nie stać się jego ofiarą i nie przypłacić tego zdrowiem? Artykuł 94 Kodeksu pracy wskazuje działania pracodawcy/przełożonego względem pracownika, które noszą znamiona mobbingu. Zastraszanie i poniżanie pracownika wywołujące u niego niską samoocenę, czucie się ośmieszanym to tylko przykłady działań świadczących o mobbingu.

Mobbing w pracy – co warto wiedzieć?

Działania pracodawcy sklasyfikowane, jako mobbing są rozliczne, dlatego warto wiedzieć czy nieodpowiednie zachowanie szefa, skutkujące odczuwaniem stresu i niepokoju można tak nazwać. Jednak osobą mobbingującą nie musi być pracodawca, bezpośredni przełożony, mogą to być również współpracownicy. Pracownik wykonujący powierzone mu obowiązki zawodowe powinien mieć stworzone odpowiednie warunki pracy, w tym poszanowanie godności osobistej i odnoszenie się przełożonego i współpracowników z szacunkiem.

Jeżeli wypowiadane są groźby wobec pracownika zarówno werbalne jak i pisemne mogą nosić one znamiona mobbingu. Również podnoszenie głosu i niestosowne zachowanie na uwagi ze strony pracownika można zaliczyć do takich czynników. Pracodawca oraz inne zatrudnione osoby nie powinny wykonywań działań, które mogą negatywnie wpłynąć na reputację pracownika, nie może wyrażać swoich opinii na temat jego zdrowia psychicznego i koniecznych do przeprowadzenia badań pod tym kątem. Pracodawca ma obowiązek zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy.

Mobbing w pracy – co warto wiedzieć o nieodpowiednich zachowaniach?

Propozycje seksualne należą do nagannych zachowań ze strony pracodawcy/współpracowników  i nigdy nie powinny mieć miejsca. Jest to jeden z przejawów mobbingu i kobiety mogą dochodzić swoich prac przed sądem. Również negatywne odnoszenie się do przekonań religijnych i politycznych, notoryczna krytyka jest naganna i nikt w miejscu pracy nie ma prawa do jej stosowania.

Przyjmując pracownika do pracy pracodawca poznaje jego wykształcenie i kompetencje i na tej podstawie może przydzielić mu do wykonania określone zadania. Jeżeli jednak w czasie zatrudnienie powierza mu obowiązki przekraczające jego możliwości, aby ośmieszyć go w oczach innych pracowników, wmówić nieprzydatność do pracy i brak wiedzy jest to mobbing.

Działania prowadzące do pogorszenia się sytuacji finansowej pracownika polegające na nie zleceniu mu zadań zawodowych są również czynnikiem mobinngującym. Mobbing może mieć bardzo negatywny wpływ na zdrowie pracownika. Może to mieć związek z powierzaniem pracy w szkodliwych dla zdrowia warunkach pracy, znęcaniu się o podłożu fizycznym lub seksualnym. Jednak, aby wymienione (jednak nie wszystkie) zachowania zostały zakwalifikowane przez sąd, jako mobbing w miejscu pracy, muszą to być działania o charakterze długotrwałym i uporczywym. Nie należą do tego zachowania incydentalne.

Mobbing w pracy – co warto wiedzieć, aby uzyskać zadośćuczynienie za krzywdy?

Przepisy kodeksu pracy jasno mówią, że pracownik, który wskutek mobbingu odniósł uszczerbek na zdrowiu (np. rozstrój nerwowy) ma prawo domagać się od pracodawcy finansowego zadośćuczynienia. Doznaną krzywdę należy udokumentować historią choroby wystawioną przez lekarza. Ustawodawstwo nie określa konkretnej kwoty, jaka przysługuje pracownikowi w sytuacji udowodnienia stosowania wobec niego mobbingu, jednak wskazuje pewne czynniki. Radcy prawni Łódź są w stanie pomóc w takiej sytuacji, aby osoba poszkodowana uzyskała odpowiednie zadośćuczynienie.

Otóż na wysokość zadośćuczynienia wpływa rozmiar doznanych krzywd zarówno o podłożu fizycznym i psychicznym, długość trwania mobbingu, skutki zdrowotne skutkujące na przyszłość danego pracownika. Jeżeli pracodawca nie podejmował działań zapobiegających mobbingowi wysokość zadośćuczynienia może być wyższa. Ponadto sąd jasno precyzuje, że wypłacona pracownikowi odprawa związana z dobrowolnym odejściem z pracy nie wpływa na wysokość zadośćuczynienia z tytułu mobbingu.